สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับ, เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้น

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนกับเราเพื่อเข้าซื้อดีลสุดฮอต

การกู้คืนรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน เราช่วยท่านได้
เที่ยวกันได้ทุกวัน...ถูกกันได้ทั้งปี...ที่งานท่องเที่ยวออนไลน์
www.seektheroom.com
Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image

แพ็คเกจ : ทัวร์ 1 วัน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก-กาญจนบุรี ต่อ 1 ท่าน ( ขั้น่ต่ำ 9 ท่าน )

แพ็คเกจ : ทัวร์ 1 วัน  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก-กาญจนบุรี
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 -  วัดถ้ำเสือ จ. กาญจนบุรี

ราคา 1,990 บาท/ท่าน  ( โดยรถตู้ VIP )  ( เดินทางอย่างน้อย 9 ท่าน )
                              
แผนการเดินทาง *เดินทางได้ ตั้งแต่  วันนี้ - ธันวาคม 2562
* หรือวันเดินทางตามที่ลูกค้ากำหนด กรุ๊ปส่วนตัว  กรุณาโทรเช็คห้องพักกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน  Booking *


ข้อเสนอพิเศษ และ โปรโมชั่น

รายละเอียดโปรแกรม 1 วัน  :-

07.00 น.                รับลูกค้า ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
09.00 น.                เดินทางถึง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของไทยและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ  สินค้าที่มีให้เลือกซื้อ ก็จะมีทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากมาย รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน ล่องเรือสัมผัสกลิ่นอายชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลองของชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก ( ในการล่องเรือใช้เวลา 45 นาที ) และอิสระให้ท่านได้เดินชมตลาดน้ำบนบก  เลือกซื้อของกินหลากหลาย ที่พ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขาย มีทั้งผลไม้ และงานหัตกรรม
11.30 น.                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นไฮไลท์และถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร เที่ยง                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคีรีธารา จากนั้นนำท่านชม หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลยสงคราม และภาพถ่ายเหตุการณ์ในสมัยนั้น นอกจากนี้บางส่วนยังจัดทำเป็นหอศิลป์ เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ เช่น แสตมป์ ไปรษณียบัตรโบราณ เพชร พลอย และเครื่องประดับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ เป็นอำเภอที่อยู่ก่อนถึงตัวเมืองกาญจนบุรี เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ ที่อยู่ในบริเวณถ้ำเสือด้านล่างริมเนินเขา ต่อมาได้แรงศรัทธาจากชาวบ้าน ร่วมกันสร้างและบูรณะ จนกลายเป็นวัดที่ใหญ่โต และมีความวิจิตรงดงาม 16.00 น.                ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ
18.30 น.                เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจ  

**กรณีลูกค้าต้องการขี่ช้าง ณ ตลาดดำเนินสะดวก หรือกาญจนบุรี ราคานี้ไม่รวมขี่ช้างท่านละ 600บาท**

*******************************************

เงื่อนไขการจอง
*** เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว  ถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

อัตรานี้รวม
ราคานี้รวม : 
1. บัตรผ่านประตูหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
2. รถปรับอากาศ  รับ-ส่ง ตามโปรแกรม  ( เดินทางพร้อมลูกค้าในคณะ )
3. ค่าล่องเรื่อหางยาว (เที่ยวเดียว)
4. ค่าอาหารกลางวัน
5. ไกด์บรรยายภาษาอังกฤษ
6. ค่าอาหาร Box set มื้อเช้า 
❖ ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้ นี้ขึ้นออยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
❖ ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
❖ ภาษีมูลค่าเพมิ่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)

ลักษณะทริป
สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน เหมาะสำหรับท่านทีมี่เวลาน้อย วันเดียวก็เที่ยวได้
สิ่งที่ควรนำไป
❖ หมวกกันแดด ครีมกันแดด
❖ ร่มกันฝน
❖ รองเท้าสวมใส่สบาย
❖ ยาประจาตัว
❖ กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กาหนดไว้ในโปรแกรม
    หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน
    ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่
    นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
    ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก การเดินทางของท่าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจา ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว )
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสทิ ธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทัง้ หมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง  ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์กรณีที่จำนวนคนไม่ครบ 9 ท่าน ณ วันที่ออกเดินทางข้อมูลของดีล

รูปแบบห้องพัก:

เตียวเดี่ยว/เตียงคู่


เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าพัก

1. รับประกันความพึงพอใจ ยินดีคืนเงินใน 7 วัน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์กรณีที่ ณ วันเดินทาง มีผู้เดินทางน้อยกว่า 9 ท่าน/คณะ
3. ระยะเวลาในการใช้คูปอง วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
4. กรุณาจองล่วงหน้า ติดต่อได้ที่ บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด    โทร : 02-059-9875 
    อีเมลล์ :  sea_hillmaniatravel@hotmail.com , ไอดี ไลน์ : seahill
5. กรุณาพิมพ์คูปองเพื่อแสดงแก่พนักงานต้อนรับในวันที่ใช้บริการการจองห้องพักได้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่มีในขณะนั้น

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาชำระโดยตรง ณ สถานบริการ


รายละเอียดของดีล

1. คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนได้ และ/หรือ มอบเป็นของขวัญได้
2. ราคานี้รวม ค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษีเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาแจ้งภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้าพัก
    ( หากแจ้งหลังจากวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังให้ท่านได้ )
4. มูลค่า/ส่วนต่างที่เหลือจากการใช้คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน/คืนเป็นเงินสดได้
5. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
6. ถ้าไม่ใช้คูปองนี้ตามกำหนดเวลาไม่สามารถนำคูปองนี้มาแลกเปลี่ยน หรือ คืนเป็นเงินสดได้
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

แผนกบริการทัวร์ ร้านอาหาร


แอร์

เวลาเข้าพัก:

After 07.00

เวลาออกจากที่พัก:

before 18.30

สำหรับเด็ก:

เด็กอายุต่ำกว่า 3-11 ราคา 1,550 บาท/ท่าน

เตียงเสริม:

สัตว์เลี้ยง:

ไม่อนุญาตให้นำเข้าพักได้

นโยบายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่พัก:

แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน

SK18 : Package 1 Day Tour @ Damnernsaduak - Kanchanaburi

แพ็คเกจ : ทัวร์ 1 วัน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก-กาญจนบุรี ต่อ 1 ท่าน ( ขั้น่ต่ำ 9 ท่าน )

Sold Out
    • ราคาเดิม฿2790
    • ส่วนลด- 29%
    • ประหยัด฿800
  • เวลาที่เหลือในการซื้อดีลนี้
  • เหลือเพียง 100 ดีลที่สามารถซื้อได้
  • 0 ดีลถูกซื้อไปแล้ว

จัดจำหน่ายโดย

บจก. ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล