สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับ, เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้น

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนกับเราเพื่อเข้าซื้อดีลสุดฮอต

การกู้คืนรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน เราช่วยท่านได้
เที่ยวกันได้ทุกวัน...ถูกกันได้ทั้งปี...ที่งานท่องเที่ยวออนไลน์
www.seektheroom.com
Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image

แพ็คเกจ : ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน @ ไอยารา รีสอร์ท & สปา, เกาะช้าง ต่อท่าน

SEA-HILL ภูมิใจเสนอ แพ็คเกจทัวร์ ทะเลฝั่งตะวันออก  
แพ็คเกจทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้า ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
ดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง - เกาะหยวก – เกาะหวาย

* ราคานี้รวม : รถบัส กทม.-ตราด ขาไป-ขากลับ + เรือข้ามฝาก ขาไป-ขากลับ+ ที่พัก 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + ดำน้า *
แผนการเดินทาง *เดินทางได้ทุกวัน  ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป* ออกเดินทางทุกวัน  
* หรือวันเดินทางตามที่ลูกค้ากำหนด  เนื่องจากรถบัสวิ่งทุกุวัน  กรุณาโทรเช็คห้องพักกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน  Booking *


ข้อเสนอพิเศษ และ โปรโมชั่น

รายละเอียดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน  :-
วันที่ 1 :  กรุงเทพฯ-ตราด-ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ-เกาะช้าง-น้ำตกคลองพลู-กิจกรรม บอร์ดยืนพาย(SUP)/พายเรือคายัค-ชมพระอาทิตย์ตกดิน-
              นั่งเรือชมหิ่งห้อย-พักผ่อนตามอัธยาศัย  (_ / _ / เย็น)
08.00 น. จุดนัดพบ : KFC  หัวลาโพง
จากนั้น ออกเดินทางดว้ ย รถบัสปรับอากาศ มุ่งหนา้ สู่จ.ตราด
09.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป  และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  ได้ทั้งสิ้น
              *ใชเวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ
จากนั้น ออกเดินทางต่อไปยังท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ
12.00 น. อิสระ รับประทานอาหารเที่ยง
14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รี่ อ่าวธรรมชาติ ขึ้นเรือเที่ยว 15.00 น.
              *ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือข้ามฟาก 45 นาที (โดยประมาณ)
15.45 น. เดินทางถึงเกาะช้าง อ่าวสัประรด / เดินทางตอไปที่พัก
16.00 น. Check in เขา้ ที่พัก /จัดเก็บสัมภาระ
จากนั้น นาท่าน เดินป่า  เที่ยวชมธรรมชาติ  น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้าตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
17.30 น. เล่นกิจกรรม บอร์ดยืนพาย (SUP) / พายเรือคายัค / ชมพระอาทิตย์ตก.....ยามเย็น
19.00 น. บริการอาหารเย็น (1)
จากนั้น นั่งเรือชม หิ่งห้อย (ชมธรรมชาติของป่าโกงกาง บรรยากาศและกลิ่นไอของคลองที่เป็นศูนย์รวมของน้ำทะเลและน้ำตก)
ที่พัก โรงแรม ไอยรา รีสอร์ท เกาะช้าง ระดับ 3 ดาว หรือเที่ยบเท่า

วันที่ 2 :  ดำน้าชมประการัง ที่หมู่เกาะรัง 4 เกาะ-หมู่เกาะรัง-เกาะยักษ์เล็ก-เกาะยักษ์ใหญ่-เกาะหวาย -พักผ่อนตามอัธยาศัย  (เช้า / กลางวัน /-)
07.00 น. บริการอาหารเช้า (2) ณ.โรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางไปจุดชมวิว แวะถ่ายภาพสวยๆ ก่อนเดินทางไปดำน้ำ
จากนั้น ออกเดินทางไปดำน้ำชมประการังที่ หมู่เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) บนเรือ (เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ พร้อมผลไม ้น้ำดืม )
13.00 น. ดำน้าต่อที่ เกาะหวาย
15.00 น. เดินทางกลับที่พัก
จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. บริการอาหารเย็น (4) ณ.โรงแรม
19.30 น. โปรแกรมแนะนำ ไปเดินเล่นหาดทรายขาว ชมตลาดไนท์พลาซ่ายามค่าคืน หรือจะรอชมควงกระบองไฟที่ สบายบาร์
จากนั้น ได้เววลาอันสมควร นำคณะท่านเดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม ไอยรา รีสอร์ท เกาะช้าง ระดับ 3 ดาว หรือเที่ยบเท่า

วันที่ 3 :  เกาะช้าง-ตราด-กรุงเทพฯ
06.00 น. ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ กลิ่นไอทะเล......
07.00 น. บริการอาหารเช้า (5)
จากนั้น เดินทางกลับที่พัก / Check Out ออกจากที่พัก
10.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับ / ขึ้นเรือกลับเที่ยว 10.30 น. (ท่าเรืออ่าวสับปะรด ฝั่งเกาะช้าง)
*ใช้เวลาเดินทาง นั้งเรือข้ามฟาก  45 นาที (โดยประมาณ)
11.15 น. เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ฝั่ง จ.ตราด
เที่ยง อิสระ! รับประทานอาหารเที่ยง
จากนั้น ออกเดินทางด้วย รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
*ใชเวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ
12.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทรปิ และไม่สามารถเรียกร้อยค่าเสียหายใดๆ  ได้ทั้งสิ้น
17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ
-----------------------------------------------------------------
*** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ ***

แพคเกจนี้รวม
* ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ จาก กทม. โดยรถบัสปรับอากาศ
* เริ่มต้นหัวลำโพง *
* ค่าที่พัก  2 คืน (ห้องแอร์ ทีวี  น้ำอุ่น พักห้องละ 2 ท่าน)
* ค่าอาหาร 5 มื้อ
* ค่าตั๋วข้ามฟากไป - กลับ
* นั่งเรือชมหิ่งห้อย
* ดำน้าชมประการังหมู่เกาะรัง ที่หมูเกาะรัง
** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ อัตรานี้ไม่รวมค่าเขา้ อุทยาน ฯ **
▪ ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

แพคเกจนี้ไม่รวม
* ค่าใชจ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
* ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
* ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า

ลักษณะทริป
▪ ผจญภัยระดับกลาง ดำน้ำดูปะการังน้ำาตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสาหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย

สิ่งที่ควรนำไป
▪ ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
▪ รองเท้า สวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
▪ ของใช้ส่วนตัว
▪ ยาประจำตัว
▪ กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจา ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได ้

เงื่อนนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยว ได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กาหนดไว้ในโปรแกรม   
    หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได ้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง  การยกเลิกหรือล่าช้า ของเที่ยวบิน
    ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่น ๆ
    ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่ กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก การเดินทางของท่าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจา ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว )
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสทิ ธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทัง้ หมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง  ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์กรณีที่
1. รถโคช้ - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู ้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ากว่า 8 ท่าน
3. รถตู ้ 13 ทนีั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ากว่า 10 ท่าน


ข้อมูลของดีล

รูปแบบห้องพัก:

เตียงเดี่ยว / เตียงคู่


เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าพัก

1. รับประกันความพึงพอใจ ยินดีคืนเงินใน 7 วัน
2. ระยะเวลาในการใช้คูปอง ตั้งแต่ วันนี้  ถึง 31 ธันวามคม  2561
3. เข้าพักในช่วงช่วงเทศกาล  ชำระเพิ่ม  500 บาท /ห้อง/คืน ( สำหรับคนต่างชาติ เพิ่ม 1000 บาท/ท่าน )
4. กรุณาจองล่วงหน้า ติดต่อได้ที่ ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล , โทร ; 02-392-9220 ,
    อีเมล์ ; sea_hillmaniatravel@hotmail.com ,  ไอดี  ไลน์ ; seahill    
5. กรุณาพิมพ์คูปองเพื่อแสดงแก่พนักงานต้อนรับในวันที่ใช้บริการ

เข้าพักในช่วงช่วงเทศกาล ชำระเพิ่ม 500 บาท /ห้อง/คืน ( สำหรับคนต่างชาติ เพิ่ม 1000 บาท/ท่าน )

การจองห้องพักได้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่มีในขณะนั้น

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาชำระโดยตรง ณ สถานบริการ


รายละเอียดของดีล

1. คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนได้ และ/หรือ มอบเป็นของขวัญได้
2. ราคานี้รวม ค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. กรณีลูกค้าตอ้งการใบเสร็จและใบกำกับภาษีเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาแจ้งภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้าพัก ( หากแจ้งหลังจากวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังให้ท่านได้ )
4. มูลค่า/ส่วนต่างที่เหลือจากการใช้คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน/คืนเป็นเงินสดได้
5. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
6. ถ้าไม่ใช้คูปองนี้ตามกำหนดเวลาไม่สามารถนำคูปองนี้มาแลกเปลี่ยน หรือ คืนเป็นเงินสดได้
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่จอดรถ รูมเซอร์วิส 24 ช.ม. ประชาสัมพันธ์ ซัก อบ รีด
แผนกบริการทัวร์ ร้านอาหาร

สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ (เด็ก) เรือคยัค / แคนู ดำน้ำตื้น

ฟรี WIFI ทีวี ไดร์เป่าผม ฝักบัว
เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ มินิบาร์

เวลาเข้าพัก:

After 08.00

เวลาออกจากที่พัก:

before 17.00

สำหรับเด็ก:

เด็ก/ผู้ใหญ่ ราคาเท่ากัน

เตียงเสริม:

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน

สัตว์เลี้ยง:

ไม่อนุญาตให้นำเข้าพักได้

นโยบายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่พัก:

แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน

 • 086-3305660
 • sea_hillmaniatravel@hotmail.com

SK7 : Package 3 Days 2 Night @ Iyara Resort & Spa , Koh Chang per 1 person

แพ็คเกจ : ทัวร์เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน @ ไอยารา รีสอร์ท & สปา, เกาะช้าง ต่อท่าน

Sold Out
  • ราคาเดิม฿4900
  • ส่วนลด- 18%
  • ประหยัด฿901
 • เวลาที่เหลือในการซื้อดีลนี้
 • เหลือเพียง 99 ดีลที่สามารถซื้อได้
 • 4 ดีลถูกซื้อไปแล้ว